Tüketici Kanunları

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA 4077 SAYILI KANUNUN 29 UNCU MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN HESABIN KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 01/08/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25186

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmelik 06/03/2003 tarihli ve 4822 sayılı Kanunla değiştirilen 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca T.C. Merkez Bankası veya T.C. Ziraat Bankası nezdinde açılan hesapta toplanan tutarın dağılımı ve kullanımına ilişkin yöntemleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

Madde 2 – Bu Yönetmelik 23/02/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci ve bu Kanunun 06/03/2003 tarihli ve 4822 sayılı Kanun ile değişik 29 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Bakan : Sanayi ve Ticaret Bakanını,

c) Genel Müdürlük: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünü,

d) Merkez Saymanlık Müdürlüğü: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünü,

ifade eder.

Bankalar Özel Hesabı ve İşleyişi

Madde 4 – Yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın binde biri nispetinde yapılacak ödemeler, Bakanlıkça belirlenen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya muhabiri olan T.C. Ziraat Bankası nezdinde açılan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Hesabı”nda toplanır. Bu hesapta toplanan tutarların yüzde altmışı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına, yüzde kırkı Rekabet Kurumu hesabına her ay sonu aktarılır.

Söz konusu paralar “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Hesabı”na geçtiği tarihte ödenmiş sayılır. Hesabın işleyişi ile ilgili işlemlerde Merkez Saymanlık Müdürlüğü görevlendirilmiştir. Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarılan tutarlar bir yandan bütçeye özel gelir, diğer yandan Maliye Bakanlığınca, Bakanlık bütçesinde mevcut veya yeni açılacak tertiplere özel ödenek kaydedilir.

Bu suretle özel ödenek kaydedilen miktarlardan yılı içerisinde harcanmayan tutarları ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Tüketici Kanunları indir